Automatyka przemysłowa
Automatyczne instalacje gaszące 
filtry i czujniki przepływu wody
automatyczne tamy wentylacyjne
naprawy i modernizacje urządzeń elektroenergetycznych
Projektowanie i produkcja urządzeń jednostkowych na indywidualne zamówienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsze oferty

W związku z realizacją projektu nr WND-RPSL.03.02.00-24-0141/16 pt. “Wdrożenie nowatorskich technologii produkcji urządzeń przemysłowych przez firmę z Radzionkowa” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP dla działania 3.2 Innowacje w MŚP informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ELEKTRON/1/2017 (dot. dostawy maszyn do obróbki metali) najkorzystniejszą ofertę, dla każdej części zapytania, złożyła firma:

Metal Technics Polska s.c.
ul. Ryżowa 43D/1
02-495 Warszawa

Firma Metal Technics Polska s.c. została wybrana jako wykonawca dostaw maszyn do obróbki metali.

Sprostowanie do zapytania ofertowego nr ELEKTRON/1/2017

W związku z błędem pisarskim dotyczącym zakresu dostawy frezarki uniwersalnej wprowadza się następującą zmianę w treści zapytania ofertowego nr ELEKTRON/1/2017

W punkcie IV.3. zamiast:

Zakres dostawy:
a. Tokarka

Podaje się

Zakres dostawy:
a. Frezarka

W związku z powyższym wydłuża się termin składania ofert do dnia 25.01.2017r.

Pozostałe informacje zawarte w zapytaniu ofertowym pozostają bez zmian.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ELEKTRON/1/2017

Wersja do wydruku

I. ZAMAWIAJĄCY:

Firma Innowacyjno-Wdrożeniowa ELEKTRON Andrzej Urbanek i Arkadiusz Waloszczyk spółka cywilna
ul. Huzarów 21
41-922 Radzionków
NIP: 645-242-01-98
REGON: 240544240
Tel/fax (+48) 32 7878024
www.elektron.info.pl

II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:

Andrzej Urbanek
Tel. +48 608 490 760 , +48 32 7878024
e-mail: elektronsc@wp.pl

III. INFORMACJE OGÓLNE:

W związku z realizacją projektu nr WND-RPSL.03.02.00-24-0141/16 pt. “Wdrożenie nowatorskich technologii produkcji urządzeń przemysłowych przez firmę z Radzionkowa” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP dla działania 3.2 Innowacje w MŚP zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na określony w pkt. IV przedmiot zamówienia.

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Tokarka do metalu - 1 szt. - KOD CPV 42630000-1 OBRABIARKI DO OBRÓBKI METALI

Dane techniczne:

 1. Dystans w kłach - 3000 mm
 2. Wysokość kłów - 330 mm
 3. Średnica obrotu nad łożem max - 660 mm
 4. Średnica obrotu w wybraniu mostka max - 785 mm
 5. Średnica obrotu nad suportem max - 450 mm
 6. Szerokość łoża - 350 mm
 7. Przelot wrzeciona - fi105 mm
 8. Stożek wrzeciona - fi113 mm (1:20)/mt7
 9. Końcówka wrzeciona - d1-8
 10. Ilość prędkości obrotowych - 16
 11. Zakres prędkości obrotowych - 25-1500 obr./min.
 12. Zakres posuwów wzdłużnych - 0,059-1,646 mm/obr. (35 rodzajów)
 13. Zakres posuwów poprzecznych - 0,020-0,573 mm/obr. (35 rodzajów)
 14. Zakres gwintów metrycznych - 0,2 - 14 mm (47 rodzajów)
 15. Zakres gwintów calowych - 2 - 112 t.p.i. (60 rodzajów)
 16. Zakres gwintów średnicowych - 4 - 112 dp (50 rodzajów)
 17. Zakres gwintów modułowych - 0,1 - 7 mp (39 rodzajów)
 18. Średnica tulei konika - 75 mm
 19. Wysuw tulei konika - 180 mm
 20. Stożek tulei konika - mt5
 21. Silnik główny - 7,5 kw
 22. Odczyt cyfrowy - dla 3 osi
 23. Przekrój trzonka noża - 25x25 mm
 24. Przesuw sań poprzecznych max - 355 mm
 25. Przesuw sań narzędziowych - 130 mm
 26. System chłodzenia narzędzia wraz z układem filtracji chłodziwa

Zakres dostawy:

 1. Tokarka
 2. Dokumentacja techniczno - ruchowa ( instrukcja obsługi, deklaracja zgodności CE, wykaz części zamiennych, wykaz typowych zakłóceń pracy i sposób ich usuwania, wykaz mediów eksploatacyjnych wraz z grafikiem kontroli i wymiany )
 3. Dostawa i montaż
 4. Uruchomienie i kalibracja maszyny
 5. Przeprowadzenie prób ruchowych
 6. Szkolenie obsługi
2. Frezarka konsolowa - 1 szt. - KOD CPV 42630000-1 OBRABIARKI DO OBRÓBKI METALI

Dane techniczne:

 1. Wymiary stołu - 1600x500 mm
 2. Uchwyt trzpienia - ISO 50
 3. Ilość prędkości - 27
 4. Zakres prędkości - 30 - 2050 obr/min
 5. Przesuw osi-X - 1200 mm
 6. Przesuw osi-Y - 700 mm
 7. Przesuw osi-Z - 500 mm
 8. Odstęp trzpień /stół - 50 - 550 mm
 9. Odstęp trzpień / kolumna - 28 - 728 mm
 10. Prędkość posuwu osi -X - 10 - 1000 mm/min
 11. Prędkość posuwu osi -Y - 10 - 1000 mm/min
 12. Prędkość posuwu osi -Z - 5 - 500 mm/min
 13. Przyśpieszony posuw osi X - 2540 mm/min
 14. Przyśpieszony posuw osi Y - 2540 mm/min
 15. Przyśpieszony posuw osi Z - 1700 mm/min
 16. Ładowność stołu - 1800 kg
 17. Rowki T (ilość/wielkość/odstęp) - 5 / 18 mm / 80 mm
 18. Moc, napęd główny - 7,5 kW
 19. Odczyt cyfrowy - dla 3 osi
 20. Głowica obrotowa 360°
 21. System chłodzenia narzędzia wraz z układem filtracji chłodziwa

Zakres dostawy:

 1. Frezarka
 2. Dokumentacja techniczno - ruchowa ( instrukcja obsługi, deklaracja zgodności CE, wykaz części zamiennych, wykaz typowych zakłóceń pracy i sposób ich usuwania, wykaz mediów eksploatacyjnych wraz z grafikiem kontroli i wymiany )
 3. Dostawa i montaż
 4. Uruchomienie i kalibracja maszyny
 5. Przeprowadzenie prób ruchowych
 6. Szkolenie obsługi
3. Frezarka uniwersalna - 1 szt. - KOD CPV 42630000-1 OBRABIARKI DO OBRÓBKI METALI

Dane techniczne:

 1. Wymiary robocze stołu - 1600 mm x 360 mm
 2. Stożek wrzeciona poziomego - ISO 40
 3. Stożek wrzeciona pion. - ISO 50
 4. Ilość prędkości obrotowych wrzeciona - 12
 5. Prędkość obrotowa wrzeciona - 60 - 1800 obr/min
 6. Skok wrzeciona - 127 mm
 7. Przesuw wzdłużny stołu - 1300 mm
 8. Przesuw poprzeczny stołu - 320 mm
 9. Przesuw pionowy stołu - 450 mm
 10. Odległość pionowego wrzeciona od kolumny - 245 mm -725 mm
 11. Odchylany stół - -45° do +45°
 12. Rodzaj głowicy pionowej skrętna - 90°
 13. Odległość pionowego wrzeciona od stołu - 200 mm - 650 mm
 14. Prędkość posuwu wzdłużnego - 30-750 mm/min
 15. Prędkość posuwu poprzecznego - 20-500 mm/min
 16. Prędkość posuwu pionowego - 15-375 mm/min
 17. Posuw przyspieszony - 1200/800/600 mm/min
 18. Wielkość rowków - T 18 mm/3/80
 19. Moc silnika głównego - 5,5 kw
 20. Moc silnika poziomego - 3,7 kW
 21. Odczyt cyfrowy - dla 3 osi
 22. System chłodzenia narzędzia wraz z układem filtracji chłodziwa

Zakres dostawy:

 1. Tokarka
 2. Dokumentacja techniczno - ruchowa ( instrukcja obsługi, deklaracja zgodności CE, wykaz części zamiennych, wykaz typowych zakłóceń pracy i sposób ich usuwania, wykaz mediów eksploatacyjnych wraz z grafikiem kontroli i wymiany )
 3. Dostawa i montaż
 4. Uruchomienie i kalibracja maszyny
 5. Przeprowadzenie prób ruchowych
 6. Szkolenie obsługi

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca składa jeden formularz oferty wraz z załącznikami na jedną, dwie lub trzy z wymienionych wyżej części przedmiotu zamówienia.

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany dla każdej części odrębnie.

V. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie udzielane zostanie zgodnie z zasadą konkurencyjności - konkurs ofert.

VI. MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany do dnia 23.03.2017 z dostawą pod adres: 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 3.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia.

VII. WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. •Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik cywilnej lub spółki osobowej.
  2. •Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji.
  3. •Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
  4. •pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków podanych w pkt.1, Zamawiający wymaga oświadczenia o nie podleganiu z wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 1 do zapytania.
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Oferty należy złożyć do dnia 24.01.2017 r.
 2. Ofertę złożoną pisemnie (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami) należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub listownie na adres FI-W Elektron s.c., 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 3, opisanej w następujący sposób: FI-W ELEKTRON s.c. “Oferta na dostawę maszyn do obróbki metali”
 3. Ofertę złożoną elektronicznie (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami) należy wysłać na adres elektonsc@wp.pl z tytułem wiadomości “Oferta na dostawę maszyn do obróbki metali”.
 4. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.
 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawcy są związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym - Załącznik nr 2 do zapytania.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną, dwie lub trzy części zamówienia. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe ( alternatywne ) spowoduje jej odrzucenie.
 3. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w treści zgodnej z zapytaniem.
 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Ofertę należy sporządzić pisemnie lub elektronicznie w języku polskim w jednym egzemplarzu.
 6. Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
 7. Podana w ofercie cena netto musi być wyrażona w PLN lub EURO z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ceny wyrażone w EURO zostaną przeliczone na PLN wg. średniego kursu NBP ogłoszonego w następnym dniu roboczym po terminie składania ofert.
 8. Cena podana w ofercie, musi być ceną ostateczną, nadto musi uwzględniać wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu oraz obejmować wszelkie zobowiązania i koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej realizacji przedmiotu zapytania.
 9. Przedstawienie w ofercie informacji nieprawdziwych, mających wpływ na wynik postępowania skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
XI. OCENA OFERT:
 1. Oferty oceniane będą dwuetapowo:
  W pierwszym etapie weryfikowana będzie formalna poprawność oferty - kompletność, zgodność z wymaganiami technicznymi oraz poprawność złożenia. Oferty uznane za niepoprawne zostaną odrzucone i nie będą podlegały dalsze ocenie. W drugim etapie, oferty poprawne formalnie będą podlegały ocenie punktowej, pod kątem zakresu spełnienia kryteriów oceniających. W postępowaniu przewidziano 3 kryteria oceniające:

  Kryterium Waga punktowa Sposób oceny kryterium
  Cena netto 80% cena najniższa/cena badana *100 pkt. * 0,8
  Okres gwarancji [ mies. ] 10% okres badany/najdłuższy okres * 100 pkt. * 0,1
  Czas reakcji na zgłoszenie awarii [ godz. ] 10% najkrótszy czas/czas badany * 100 pkt. * 0,1

 2. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska największą punktowa ocenę z wszystkich wyżej wymienionych kryteriów.
 3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty ze względu na uzyskanie identycznej liczby punktów, wybrana zostanie oferta z niższą ceną.
 4. W przypadku gdy Wykonawca, który złożył najkorzystniejsza ofertę uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, złożonych ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub pisemną.

XII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem zamawiającego.

XIII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE:

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

XIV. ZAŁĄCZNIKI:
 1. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
 2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.
2016 © Projekt i realizacja FIW ELEKTRONFIW ELEKTRON