Automatyka przemys_owa
Automatyczne instalacje gaszące 
filtry i czujniki przep_ywu wody
automatyczne tamy wentylacyjne
naprawy i modernizacje urządze_ elektroenergetycznych
Projektowanie i produkcja urządze_ jednostkowych na indywidualne zamówienie

"Wprowadzenie do oferty Wnioskodawcy nowego produktu - automatycznego systemu gaszenia mgłowego napędów przenośników taśmowych w wersji mechanicznej oraz elektrycznej"
w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020
Oś priorytetowa II:
Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Cel projektu:
Celem projektu jest wdrożenie rezultatów usługi badawczo-rozwojowej, rozwój oferty sprzedażowej Firmy oraz wprowadzenie do niej nowego produktu, który będzie produktem znacznie ulepszonym w stosunku do produktów konkurencji. Projekt jest odpowiedzią na rosnące problemy związane z gaszeniem pożarów na przenośnikach taśmowych, które są efektem m.in. tarcie taśmy przenośnikowej o zahamowane, uszkodzone krążniki dolne, krążniki nadawy oraz poślizg taśmy na bębnach, czyli tarcie "gumy o gumę". Stosunkowo wczesne wykrycie pojawiającego się zagrożenia pożarowego wymaga kontroli temperatury potencjalnych miejsc inicjacji pożaru. Rozwiązanie przeznaczone jest do stosowania w ciągach technologicznych, zlokalizowanych na powierzchni oraz w podziemnych wyrobiskach górniczych. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie konkurencyjności firmy, rozwój na nowe rynki zbytu oraz zwiększenie przychodów w krótkiej perspektywie czasu.

Całkowite wydatki na realizację projektu:
Wydatki ogółem: 786 240.21 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 722 668.21 PLN
Dofinansowanie: 325 200.69 PLN

Termin realizacji projektu: 01/11/2019 r. - 30/06/2020
www.mapadotacji.gov.pl

PlakatFirma Innowacyjno-Wdrożeniowa ELEKTRON Andrzej Urbanek i Arkadiusz Waloszczyk spółka cywilna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Automatyczny system gaszenia mgłowego napędów przenośników taśmowych w wersji mechanicznej oraz elektrycznej"

Celem projektu jest przygotowanie do wdrożenia nowoczesnego, niezawodnego i skutecznego rozwiązania systemu do gaszenia pożaru na przenośnikach taśmowych, z zastosowaniem idei zraszania mgłowego. Rozwiązanie przeznaczone jest do stosowania w ciągach technologicznych, zlokalizowanych na powierzchni oraz w podziemnych wyrobiskach górniczych. Zaletą rozwiązania będzie zastosowanie linii detekcyjnej, umożliwiającej wykrywanie źródła ognia na całej jej długości, co pozwoli na szybszą reakcję systemu gaszenia, nie dopuszczając do rozprzestrzenienia się ognia. Takie podejście do systemu gaszenia, pozwoli zmniejszyć straty w mieniu oraz te wynikające z przestoju ciągu technologicznego. Wprowadzenie na rynek systemu gaszenia sterowanego elektrycznie i pneumatycznie, pozwoli na zwiększenie jego zakresu stosowania, w zależności od dostępności zasilania elektrycznego. Wdrożenie na rynek nowego mgłowego systemu gaszenia, pozwoli wnioskodawcy na poszerzenie zakresu oferowanych urządzeń gaszących.

Firma Innowacyjno-Wdrożeniowa ELEKTRON produkuje i wdraża między innymi urządzenia przeznaczone do eliminacji zapylenia w przedsiębiorstwach górniczych oraz instalacje do gaszenia pożaru napędów maszyn mobilnych, opartych na bazie środka Pyrocool. Pozytywne rezultaty wnioskowanego projektu pozwolą podnieść innowacyjność oferowanych urządzeń gaszących oraz poszerzyć ofertę handlową firmy, a tym samym przyczynią się do rozwoju przedsiębiorstwa. Na dzień dzisiejszy firma Elektron posiada ugruntowaną pozycję na rynku i jest liderem w dziedzinie produkcji, sprzedaży i serwisowania urządzeń gaśniczych stosowanych w przemyśle wydobywczym. Zastosowanie w projekcie innowacyjne rozwiązania detekcji oraz zespołu baterii gaszących o niskim zużyciu wody, pozwolą sprostać wymaganiom użytkowników, którzy szukają oszczędności w zużyciu wody oraz wysokiej skuteczności w gaszeniu i zapobieganiu powstawania pożaru. Skuteczność w niedopuszczeniu do rozprzestrzeniania się pożaru poprzez zastosowanie czułego układu detekcji oraz efektywnego zespołu baterii gaszącej, pozwoli na ograniczenie zniszczeń w przypadku pojawienia się zarzewia ognia. Opracowane nowe rozwiązania układów gaszących znacząco wpłyną na obniżenie ich kosztów produkcji, zakupu i eksploatacji. Zastosowane w budowie instalacji gaszących materiały i elementy sterujące pozwolą zwiększyć niezawodność oferowanego rozwiązania i uczyni je konkurencyjnymi na tle istniejących na rynku układów gaśniczych. Wnioskodawca wychodząc naprzeciw wymaganiom stawianym przez odbiorców urządzeń gaśniczych, w projekcie systemu automatycznego gaszenia mgłowego, proponuje zastosowanie najnowszych rozwiązań oraz trendów światowych w odniesieniu do zapotrzebowania na wodę. Redukcja zużycia wody zostanie osiągnięta poprzez zaprojektowanie nowych rozwiązań baterii gaszących wyposażonych w nastawialne dysze o niskim zużyciu wody. Proponowane rozwiązanie automatycznego systemu gaszenia oparte na gaszeniu wodą o niskim ciśnieniu i niewielkim wydatku oraz na modułowości baterii zraszających, będzie nowatorskim rozwiązaniem, które umożliwi wdrożenie zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym.

Wartość projektu: 143 000,00 zł netto

Dofinansowanie projektu z UE: 114 400,00 zł

Plakat
Firma Innowacyjno-Wdrożeniowa ELEKTRON Andrzej Urbanek i Arkadiusz Waloszczyk spółka cywilna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Wdrożenie nowatorskich technologii produkcji urządzeń przemysłowych przez firmę z Radzionkowa"

Celem projektu jest

  1. Wdrożenie w działalności firmy ELEKTRON wyników własnych prac badawczo rozwojowych.
  2. Wyposażenie firmy ELEKTRON poprzez zakup nowoczesnych urządzeń o wartości 290 700,00 zł przy udziale dotacji z Unii Europejskiej w wysokości 130 815,00 zł oraz zatrudnienie 2 pracowników umożliwiających wdrożenie innowacyjnych procesów i produktów.
  3. Wdrożenie dwóch innowacyjnych procesów jak też będących ich efektem dwóch produktów w postaci "Instalacji samogaszącej z ładunkami inicjującymi" do pojazdów spalinowych stosowanych górnictwie oraz "układu sprężania powietrza" do urządzeń stosowanych w górnictwie oraz w szeroko pojętym przemyśle, a tym samym rozwój potencjału regionu.
  4. Rozpoczęcie innowacyjnych działań marketingowych obejmujących nowe nazwy produktów, nowy sposób promocji ze względu na specyficzne cechy produktów.

Efektem realizacji projektu jest zakup nowych maszyn do obróbki metali co pozwoli na wprowadzenie na rynek dwóch innowacyjnych produktów w postaci:

  • "Instalacji samo-gaszącej z ładunkami inicjującymi" dla pojazdów spalinowych dla branży górniczej - zasadniczo ulepszony produkt,
  • "układu sprężania powietrza" do napędu urządzeń przemysłowych - nowy produkt na rynku.
Wprowadzenie na rynek nowych produktów będzie stanowić wdrożenie wyników badań przeprowadzonych przez firmę ELEKTRON.
Do tej pory rynkiem zbytu dla firmy ELEKTRON był w głównej mierze Śląsk, a dostarczane rozwiązania były produktami tylko dla branży górniczej. Wprowadzenie innowacyjnego produktu w postaci "układu sprężania powietrza" do napędu urządzeń przemysłowych ma również zastosowanie w innych branżach np. ciepłowniach czy też koksowniach. W związku z powyższym firma ELEKTRON wejdzie na nowy rynek zbytu w zakresie nowych branż.
Projekt w sposób zdecydowany przyczyni się do wzrostu konkurencyjności firmy ELEKTRON. Innowacyjne produkty z ich najistotniejszymi atutami w zakresie poprawy bezpieczeństwa użytkowania przyczynią się do uzyskania przewagi nad produktami oferowanymi przez konkurencję. Sytuacja przyczyni się do zwiększenia przychodów firmy, a tym samym do dalszego jej rozwoju.
W związku z realizacją przedsięwzięcia zostaną utworzone 2 nowe miejsca pracy.

Wartość projektu: 357 561,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 130 815,00 zł

Plakat
2016 © Projekt i realizacja FIW ELEKTRONFIW ELEKTRON